Thủ tục chia doanh nghiệp được thực hiện như thế nào?

0
115

Nếu như kì trước Công ty Luật PhamLaw đã giới thiệu đến quý Khách về trình tự, thủ tục hợp nhất doanh nghiệp, thì trong nội dung bài viết hôm nay, PhamLaw xin được giới thiệu về thủ tục chia doanh nghiệp.

Trên thực tế, chia doanh nghiệp và hợp nhất doanh nghiệp đều là những thuật ngữ khá mới mẻ trong thị trường doanh nghiệp ở Việt Nam – một nước trẻ, đang trong quá trình hội nhập và phát triển với nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, nếu hợp nhất doanh nghiệp là thủ tục nhiều doanh nghiệp hợp nhất lại với nhau tạo thành 01 công ty mới thì chi doanh nghiệp là thủ tục để một công ty (sau đây gọi là công ty bị chia) chia cổ đông/thành viên và tài sản công thành những doanh nghiệp mới. Do đó chỉ công ty trách nhiệm 02 thành viên trở lên, công ty cổ phần mỡi có thể thực hiện thủ tục này, việc chia doanh nghiệp có thể thực hiện bằng những biện pháp sau:

  • Một phần vốn góp/cổ phần của các thành viên/cổ đông trong công ty cùng với tài sản tương ứng chia sang cho công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia, và tương ứng với giá trị tài sản chuyển cho công ty mới;
  • Vốn góp/cổ phần của một hoặc một số thành viên/cổ đông cùng với tài sản tương ứng giá trị phần vốn góp/cổ phần chuyển sang cho công ty mới;
  • Một phần vốn góp/cổ phần của một hoặc một số thành viên/cổ đông trong công ty cùng với tài sản tương ứng chuyển sang công ty mới.

Hậu quả pháp lý

Thủ tục chia doanh nghiệp được tiến hành như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ chia doanh nghiệp bao gồm những tài liệu sau:

  • Hội đồng thành viên công ty TNHH/Đại hội đồng cổ đông công ty CP thông qua nghị quyết chia công ty.

Trong đó nêu rõ tên, địa chỉ trụ sở của công ty bị chia và tên công ty sẽ thành lập; cách thức, thủ tục và thời hạn chia tài sản công ty, phương án sử dụng lao động và phương án giải quyết các khoản nở và nghĩa vụ thuế của công ty bị chia (nếu có);

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết, công ty bị chia gửi nghị quyết đến chủ nợ và người lao động trong công ty.

  • Thành viên/cổ đông công ty mới thành lập tiến hành họp và bổ nhiệm các chức vụ tương ứng trong cơ cấu tổ chức của công ty theo quy định của pháp luật. Và tiến hành thủ tục thành lập công ty mới với hồ sơ tương ứng với loại hình công ty đó kèm theo nghị quyết chia công ty tại Sở kế hoạch và đầu tư với công ty mới đặt trụ sở chính.

Trường hợp công ty mới đặt trụ sở chính khác tỉnh nơi công ty bị chia ban đầu đặt trụ sở chính thì Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty mới đặt trụ sở chính sẽ có trách nhiệm thông báo cho Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty bị chia đặt trụ sở chính để cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp lên Cổng thông tin quốc gia.

Có Thể Bạn Đang Quan Tâm Đến luật Doanh Nghiệp Khác :
https://goo.gl/6FVZZq
https://goo.gl/NVzqeC
https://goo.gl/5HvkW8

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here